Contract prestari servicii Videografie/Fotografie

  1. Între S.C. KUMULUS CLOUD SRL cu sediul în Bucureşti, str. Bobului nr. 12, Sector 5, înregistrată la ONRC - Mun. București sub nr. J40/10438/2016, având cod unic de înregistrare 36394038, cu cont bancar nr. RO08BTRLRONCRT0358899901, deschis la Banca Transilvania - Sucursala Marriott, reprezentată legal de Dna. Teodorescu Ioana (administrator) - în calitate de prestator

  și

  cu domiciliul în

  cu carte identitate
  și CNP

  în calitate de beneficiar,

  2. Obiectul contractului îl constituie filmareafotografierea evenimentului/evenimentelor din:

  în locația/locațiile
  în locația/locațiile

  3. Beneficiarul se obligă să comunice în scris prestatorului ordinea și intervalul orar aferent tuturor locațiilor cu minim 48 de ore înainte de începerea evenimentului.

  4. Pentru serviciul de fotografie, prestatorul se obligă să pună la dispoziția beneficiarului pe intreaga durată a evenimentului, dar nu mai mult de 20 de ore, un fotograf cu echipamentul necesar fotografierii în bune condiții.

  Fotografierea se realizează pe suport digital, este prelucrată (corectie culoare, luminozitate, incadrare) și se livrează prin Transfer on-line1 x Memory Stick - FullHD 1080pGalerie on-line (max. 300 imagini)Album foto 30x30

  Pentru serviciul de videografie, prestatorul se obligă să pună la dispoziția beneficiarului pe intreaga durată a evenimentului, dar nu mai mult de 20 de ore, doi cameramani cu echipamentul necesar filmării în bune condiții.

  Filmarea se realizează pe suport digital, este prelucrată (montaj și clip) și se livrează prin Transfer on-line1 x Memory Stick - FullHD 1080p2 x Set DVD (SD 576i)2 x Set Blu-Ray FullHD 1080p

  5. Termen de executie este de maxim 31 zile de la data evenimentului.

  6. Predarea materialelor se face in condițiile prezentului contract, astfel:

  a) Predarea materialelor se poate face la sediul prestatorului, la un punct de intalnire comun stabilit, prin curier rapid sau transfer on-line.

  b) Vizualizarea materialelor se poate face de către client înainte da a se face plata.

  c) Termenul de ridicare a materialelor este de maxim două săptămâni calendaristice de la data termenului de execuție menționat la punctul 4. Acest termen se poate prelungi doar cu acordul scris al prestatorului.

  7. Beneficiarul poate cere modificarea anumitor aspecte ale materialelor ce fac obiectul prezentului contract în termen de maxim 7 zile calendaristice de la predarea acestora de către prestator. Solicitările ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.

  9. Plata serviciilor se poate face in numerar sau prin Ordin de Plată sau în numerar, astfel:

  a) Avans la întocmirea contractului în valoare de 20% din P.C., adică suma de (EURO):
  b) Lichidare la predarea materialelor în valoare de 80% din P.C. adică suma de (EURO):

  10. Penalitatile se percep in cazul nerespectarii termenelor de executie si predare astfel:

  a) Daca prestatorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale in termenul stabilit la punctul 4 atunci va plati penalitati beneficiarului conform punctului 10c, penalitati ce nu pot depasi pretul contractului.

  b) Daca beneficiarul nu se prezinta pentru ridicarea comenzii in termenul stabilit la punctul 5c atunci va plati penalitati prestatorului conform punctului 10c la ridicarea materialelor.

  c) Valoarea penalitatilor este de 0,1 % din valoarea contractului pentru fiecare zi calendaristica de intarziere.

  d) In cazul in care beneficiarul renunta din motive independente de prestator la serviciile acestuia, avansul platit nu se returneaza.

  11. Beneficiarul este responsabil sa-si faca copii de siguranta ale materialelor primite.

  Prestatorul arhiveaza materialele dar nu garanteaza pastrarea lor pe o perioada nedeterminata.

  12. Deplasările în afara municipiului București sau a județelor Ilfov și Constanța vor fi tarifate de prestator în funcție de distanță cu 0,48 RON/km, precum și cu alte cheltuieli aferente deplasării (cazare, taxă autostradă, pod etc.)

  13. Aprobarile necesare pentru fotografierea/filmarea in locatiile stabilite cat si acordul tuturor persoanelor care vor aparea in imagini vor fi obtinute de beneficiar.

  14. Materialele rezultate se vizualizeaza la calitate maxima pe un monitor/televizor calibrat ca luminozitate si culoare, existand o diferenta variabila in functie de monitor si placa video de la un producator de componente PC la altul.

  15. Înainte sa publice materialele prestatorul se obliga sa notifice beneficiarul asupra materialelor ce urmează a fi publicate, iar beneficiarul își rezerva dreptul de a selecta materialele ce urmează a fi publicate.

  16. Prestatorul declară că respectă prevederile legale impuse de Regulamentul UE 2016/679 pentru protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale beneficiarului se realizează în scop contractual și legal, iar în măsura în care beneficiarul și-a declarat în scris acordul, pentru portofoliul prestatorului.

  17. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca. Prin caz de forta majora se inteleg imprejurarile neprevazute si inevitabile pentru una dintre parti, incluzand dar nelimitandu-se la: accident, ranire, boala, razboi, incendiu, calamitati naturale, furt, urgenta familiala (rudele de gradul 1 si 2) sau orice act sau situatie dincolo de controlul partilor si recunoscut de lege ca fiind un caz de forta majora. Partea care invoca forta majora va comunica in scris celeilalte parti dovada intervenirii cazului de forta majora in maxim 5 zile calendaristice de la data producerii. In cazul in care prestatorul nu realizeaza din vina sa imaginile foto/video care fac obiectul acestui contract, el este responsabil in fata beneficiarului numai pentru sumele platite de beneficiar catre prestator, neputând fi invocate alte cheltuieli efectuate de beneficiar.

  18. Neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor, in caz contrar ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

  19. Prezentul contract se completeaza de drept cu prevederile legii Nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe.

  20. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

  21. Notificarile intre parti se trimit prin SMS, textual, cu confirmare de primire la telefonul 0731.760.460 sau mail contact@videografie.ro, dupa caz.

  Prestator:

  KUMULUS CLOUD SRL
  Ioana Teodorescu
  Administrator

  Beneficiar: